CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

8 giờ 00 thứ 6 ngày 19 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại AMIANA Resort, Đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Nha Trang.

        Tiến hành Đại hội, Ông Nguyễn Khuê Phong  – Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng số cổ đông mời tham dự. Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16g ngày 31/03/2017, sở hữu 90.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh. Thông qua 64.755.627 cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết  của Công ty. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
        Đúng 9g sáng cùng ngày (19 tháng 05 năm 2017), Đại hội chính thức được tiến hành.
        Ông Nguyễn Công Lý Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2016 – 2017.
        Ông Nguyễn Viết Thuận – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
       Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ qua.
        Các tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình sửa đổi điều lệ; Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022; Tờ trình danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 do Bà Nguyễn Thị Hoàng Thi trình bày được Đại hội lắng nghe và thống nhất thông qua.         10g 30 cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu cử chọn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022.
        Sau đó, đại diện Thư ký Đại hội, bà Nguyễn Thị Huế thông qua kết quả bầu cử như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:
Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Ông Phạm Đức Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị.
Bà Nguyễn Thị Mai Thảo (Đại diện Cty Tấm lợp) – Thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:
Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng ban
Bà Đỗ Quỳnh Khánh An – Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hạ – Thành viên.

Toàn cảnh Đại hội
Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT báo cáo
Ông Nguyễn Viết Thuận – TGĐ Công ty CP Xi măng Công Thanh báo cáo
Ông Nguyễn Khuê Phong – TB Kiểm soát báo cáo
Đại hội biểu quyết
Đại hội bầu cử
Thành phần Hội đồng quảng Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 (từ trái sang : Ông Nguyễn Đức Hùng; Ông Nguyễn Công Lý, bà Nguyễn Thị Mai Thảo; Ông Nguyễn Khuê Phong; bà Nguyễn Thị Hạ)
Đại hội thành công và chụp hình lưu niệm