Chất lượng xi măng PCB40: đạt TCVN 6260:1999
Chất lượng clinker CPC50: đạt TCVN 7024:2002