Nhằm mục đích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;  Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 cũng như đánh giá tình hình kinh doanh, sản xuất, tiêu thụ Xi măng, tình hình tài chính, trình bày phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2017 cho toàn thể cổ đông được biết, ngày 26/05/2018, Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tổ chức Đại hội thường niên năm 2018 tại khu Resort Pullman Thành phố Đà Nẵng.
Đại hội bắt đầu lúc 8g và kết thúc lúc 11g cùng ngày. Nhân dịp này, Đại hội đã bầu bổ sung nhân sự kiểm soát viên cho ban Kiểm soát của Công ty.

Thay mặt Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Khuê Phong thẩm tra tư cách dự Đại hội.
Ông Nguyễn Viết Thuận – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất năm 2017 và năm 2018
Đại biểu tham dự Đại hội lắng nghe những báo cáo của Đại hội.
Đại biểu bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát.
Ông Nguyễn Bá Thuyền được Đại hội chọn, bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.
Bà Nguyễn Thị Huế – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và nghị quyết Đại hội. 
Đại biểu chụp hình lưu niệm. Đại hội thành công tốt đẹp.