Ngày 17/07/2013 Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV – CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH  vinh dự đón tiếp Phó Thủ Tướng Chính Phủ –  Hoàng Trung Hải  đến thăm Nhà máy xi măng Công Thanh.